Back

Regulamin korzystania z usług szkoleniowych z użyciem platformy szkoleniowej : www.e-edumade.pl

Pkt 1.
Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu, zwana dalej „Kursantem” oraz osoba zamawiająca, kupująca, opłacająca szkolenie, zwana dalej „Zamawiającym”, jest zobligowana do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

Pkt 2.
e-edumade.pl nie bierze odpowiedzialności odnośnie jakichkolwiek niedokładności, nieprawidłowości i/lub błędów mogących znaleźć się w materiałach szkoleniowych dostarczonych kursantom podczas szkolenia.

Pkt 3.
e-edumade.pl nie bierze odpowiedzialności za żadne możliwe szkody, powstałe w związku z przeprowadzanymi lub organizowanymi przez siebie szkoleniami.

Pkt 4.
Kursant/Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

Pkt 5.
Należność za kurs jest taka jak podano w ofercie szkoleniowej, chyba że pracownik e-edumade.pl ustalił z Kursantem/Zamawiającym inną cenę. W przypadku nie wysłania takiej oferty do Kursanta / Zamawiającego, wysokość należności za szkolenie jest taka sama jak podano na stronie internetowej Wszelkie ustalenia cenowe muszą być udokumentowane w formie pisemnej (mailowo bądź w formie pisma wysłanego pocztą).

Pkt 6.
Uiszczenie należności za szkolenie może nastąpić:

  1. Przez stronę internetową: e-edumade.pl i narzędzie dostępne oferowane przez e-edumade.pl
  2. W przypadku osób fizycznych przed rozpoczęciem kursu – płatność odbywa się na podstawie faktury pro forma, wysłanej do Kursanta / Zamawiającego drogą mailową przez pracownika e-edumade.pl
  3. Uiszczenie opłaty na podstawie indywidualnego porozumienia z pracownikiem e-edumade.pl  W takim przypadku wszelkie ustalenia cenowe muszą być udokumentowane w formie pisemnej (mailowo bądź w formie pisma wysłanego pocztą).

Pkt 7.
Ostateczna decyzja odnośnie wariantu opłacenia kursu o którym mowa w Pkt 10 ppkt 1 – 3 pozostaje w gestii e-edumade.pl.

Pkt 8.
Wszystkie pomoce naukowe, materiały szkoleniowe, skrypty wykładowców, prezentacje, ćwiczenia, rozwiązania do ćwiczeń jak i sprzęt na którym szkolenie się odbywa, należy do e-edumade.pl

Pkt 9.
e-edumade.pl zastrzega sobie zachowanie praw autorskich do wszystkich materiałów szkoleniowych udostępnionych kursantom w podczas trwania kursu, przez wykładowcę lub w inny sposób.

Pkt 10.
Kursant/Zamawiający nie ma prawa do użyczania, udostępniania bądź kopiowania materiałów, o których mowa w Pkt 8, jak również do prowadzenia bądź organizowania szkoleń na rzecz innych podmiotów, osób trzecich i/lub swoich pracowników z wykorzystaniem materiałów, o których mowa w Pkt 8.

Pkt 16.
Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie „Zasady świadczenia usług szkoleniowych przeze-edumade.pl przez osoby delegowane przez niego na kurs.

Pkt 17.
Wszystkie ustalenia między e-edumade.pl a Kursantem/Zamawiającym muszą mieć formę pisemną (e-mail bądź, pismo wysłane listem poleconym na adres korespondencyjny e-edumade.pl).

Pkt 18.
Wszystkie ewentualne spory mogące być wynikiem powyższego regulaminu, będą rozstrzygane na drodze polubownej